Kategori: Yönetim Bilimi

Yönetim Bilimi

İnsanoğlu, tarihin her döneminde “yönetim”le iç içe yaşayagelmiştir. Yaradılışı gereği “yöneten ve yönetilen” bir sosyal varlık olan insan, başkalarıyla iş birliğine ihtiyaç duymaktadır. Bundan dolayı toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere başkaları ile iş birliği içine girerek örgütlenmiş ve dolayısıyla yönetimle iç içe girmiştir. Buna göre insan, yöneten ve yönetilen ilişkileri içinde olmak zorundadır.

Bütün kutsal kitaplar, insanlara nasıl daha iyi yöneticilik yapılacağına ilişkin öğütler vermektedir. Aynı zamanda tarihten bildiğimiz büyük düşünürler, devlet adamları, yöneticiler, komutanlar, filozoflar da yönetim ve yöneticilikle ilgili görüş ve düşüncelerini çeşitli vesilelerle çeşitli kaynaklarda belirtmişler. Bu görüş ve düşünceler günümüze kadar gelmiştir. Nitekim Aristo’nun “Politika”sı, Eflatun’un “Devlet”i, Nizamülmülk’ün “Siyasetname”si, Machiavelli’nin (Makyavelli) “Prens”i, Sarı Mehmet Paşa’nın “Devlet Adamlarına Öğütler”i, Farabi’nin “El-Medinetü’l – Fazıla”sı, Gazali’nin “İhya”sı, İbni

Haldun’un “Mukaddime”si vb. eserler, yönetim bilimi kuramcılarının etkilendiği önemli eserler arasında gösterilmektedir. Geleneksel anlamda insanoğlu, yönetimin hep sanat yönü ile ilgili olmuştur. Yukarıda sözü edilen eserler de bir yönetim bilimi yapma endişesi ile değil, yönetenlere öğüt vermek amacı ile kayda geçirilmiştir.

Osmanlı Devleti döneminde, yönetimin bilimsel yönü düşünülerek saray bünyesinde “Enderun” adı verilen bir okul kurulmuş, böylelikle bir “yöneticilik okulu” örneği oluşturulmuştur. Yönetim biliminin bilimsel teorilerini oluşturmaya çalışan yönetim bilimciler, yukarıda sözü edilen kaynaklardan yararlanarak yöneticilere verilen öğütleri altı maddede özetlemişlerdir. Bu öğütler şunlardır: “Akıllı olunuz, iyi davranınız, cesur olunuz, anlaşınız, esnek olunuz, danışınız.”

Yönetim biliminin gelişimi

“Yönetim biliminin gelişimi” konu anlatımı “Yönetim bilimi” ders notları ve kitapları kullanılarak derlenmiştir. Yönetim, neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir çünkü…

Yönetim biliminde verimlilik ve etkililik

“Yönetim biliminde verimlilik ve etkililik” konu anlatımı “Yönetim bilimi” ders notları ve kitapları kullanılarak derlenmiştir. Örgütün başarıya ulaşabilmesi için başta…

Yönetim bilimine giriş

“Yönetim bilimine giriş” konu anlatımı “Yönetim bilimi” ders notları ve kitapları kullanılarak derlenmiştir. Yönetim bilimine giriş konusunu kısaca şöyle anlatayım;…