Trafik Eğitimi

Trafik Eğitimi

Ocak 24, 2018 0 Yazar: Recep Bayoğlu

Trafik Eğitimi Ulaşım, günümüzde insanların temel ihtiyaçlarından biri hâline gelmiştir. Özellikle büyük şehirlerde giderek artan nüfusa paralel olarak toplu taşıma araçlarının yetersiz kalması veya bu araçların kullanımının yaygınlaştırılmaması nedeniyle insanlar ulaşım gereksinimlerini özel araçlarıyla çözmeye çalışmakta ve buna bağlı olarak trafikteki araç sayısı sürekli artmaktadır. Araç sayısındaki ve dolayısıyla trafik yoğunluğundaki bu artışa ek olarak yaya, yolcu ve sürücülerin trafik konusunda yeterli eğitime sahip olmaması yüzünden ülkemizde her gün can ve mal kaybına sebebiyet veren çok sayıda trafik kazası yaşanmaktadır.

Trafik kazalarının nedenleri arasında insan faktörü (sürücü, yaya ve yolcu kusurları) % 98,47 oranı ile başta gelmektedir.İşte bu da bize insanların trafik konusunda yeterli seviyede eğitim sahibi olması ile trafik kazalarının büyük ölçüde önüne geçilebileceğini göstermektedir.

Kara Yolu İle İlgili Kavramlar

Hepimizin bildiği gibi dört ayrı ulaşım türü bulunmaktadır. Bunlar kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yoludur. Bu ulaşım türleriyle yolcu ve yük taşımacılığı yapılmaktadır. Ülkemizde son yıllarda demir yolu ve hava yolu ulaşımında önemli gelişmeler kaydedilmiş olsa da ulaşım öncelikli olarak kara yollarıyla sağlanmaktadır. Bu durum Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) 2014 yılı verilerinde de net olarak görülmektedir (Tablo 2). Tüm bu rakamlar kara yollarının hepimiz için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen trafikte rahatımız ve güvenliğimiz için kara yolları ve özellikleri çok iyi bilinmelidir.

Kara Yollarının Kurallara Uygun Olarak Kullanımı

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkemizde ulaşım alanında büyük hamleler yapılmıştır. Ulaşımda öncelikle dönemin en ileri teknolojisi olarak kabul edilen demir yolu yapımına ağırlık verilmiş, Osmanlı Devleti zamanında yapılan ve 65 yılda biten 3350 kilometrelik demir yoluna karşılık, 1925-1939 yılları arasında 3000 kilometrelik yol yapılmıştır. Bununla birlikte dünyadaki teknolojik gelişmelerin doğrultusunda ulaşım için kara yollarına olan ihtiyacın arttığı görülmüş, kara yolu yapım çalışmalarına da hız verilmiştir. 1927 yılında devlet yolları ile il yollarının yapım, bakım ve onarımı, il özel idarelerine verilmiş ve ilk kez ülke yolları hakkında 5 yıllık kalkınma programları hazırlanmaya başlanmıştır. 1929 yılında Şose ve Köprüler Kanunu çıkarılarak Millî Şose adıyla 3594 kilometrelik devlet yolu ağı belirlenmiştir. 1935 yılında Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde Şose ve Köprüler Reisliği kurularak yol ve köprü yapımlarına hız verilmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında millîleştirme politikası çerçevesinde yabancı şirketlerin elinde bulunan demir ve deniz yolu şirketleri satın alınmıştır. Kapitülasyonlarla elimizden çıkan Türk limanları arasındaki ticaret hakkımız Lozan Antlaşması’yla geri alınmış, 1 Temmuz 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu ile de denizcilik faaliyetleri düzenlenerek denizlerimizde mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verilmiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, bir yandan tüm bunlarla ilgilenilirken diğer yandan havacılığa da önem verilmiştir. 1936 yılında kurulan Devlet Hava Yolları sayesinde İstanbul-Ankara arasında düzenli uçak seferleri başlatılmıştır.

Atatürk’ün önderliğinde başlatılan ulaşım atılımları günümüzde de yeni yatırımlarla sürdürülmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 18.330 km kara yoluna sahip olan ülkemiz, bugün kara yolu ağı ve niteliği bakımından gelişmiş ülkeler ile yarışmaktadır.

Ulaşım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanabilmesi için ulaşım ağının geliştirilmesi kadar, insanların trafik hakkında bilinçlenmesi ve kurallara uyması da bir o kadar önemlidir. Ülkemizde kara yollarında taşıt trafiği sağdan akar. Tek yönlü kara yollarında taşıt trafiği yalnızca bir yönden akar.  Taşıt sürücüleri bu kurallara daima uymalı ve asla aksi istikamette seyretmemelidir. İki yönlü kara yollarında trafik her iki yöndeki taşıt trafiğine de açıktır. Bu yollarda yolun sol tarafı, karşıdan gelen aracın geçişini engellememek şartı ile öndeki aracı geçmek amacıyla kısa süreliğine kullanılabilir.