Popülasyonda Yaş Dağılımı

Popülasyonda Yaş Dağılımı

Nisan 29, 2021 0 Yazar: dilimiz

Popülasyonun bireyleri farklı yaşlardadır. Popülasyonun geleceği hakkında bilgi, Popülasyondaki bireylerin yaş dağılımına bakılarak elde edilebilir. Yaş piramitleri, popülasyondaki aynı yaştaki bireylerin sayılarının gruplanmasıyla elde edilir. Hızlı büyüyen popülasyonlarda, piramidin temelini oluşturan gençlerin oranı genel popülasyona göre yüksektir.

Dengeli popülasyonlarda, yaş gruplarının oranları birbirine yakındır. Azalan popülasyonlarda, piramidin tepesindeki yaşlı bireylerin oranı genç bireylere göre daha yüksektir. Ülkeler geliştikçe gençlerin oranı azalır ve popülasyon dengede kalır.

Ülkelere göre yaş dağılımını gösteren grafiklere bakıldığında Gana nüfusunun ilerleyen dönemlerde hızla artacağı ve ülkede iş bulma ve çalışma konusunda sorunlar yaşanabileceği söylenebilir. 1950’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde bir nüfus patlaması olduğu ve bu patlamanın sonraki nesilleri etkilediği söylenebilir. Almanya için, 1970’ten sonra popülasyon artışında keskin bir düşüş ve nüfus artışında bir yavaşlama olarak yorumlanabilir.

TÜİK’e göre, 1923 ile 2023 yılları arasında tespit ve tahmin edilen nüfus sayısındaki değişimler ve nüfus artış hızı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Bu grafik, nüfus artışına rağmen, büyüme oranının 1985’ten sonra düşmeye başladığını gösteriyor.

Türkiye’nin nüfus büyüklüğü ve artış hızındaki değişimler, 1923-2023
Türkiye’nin nüfus büyüklüğü ve artış hızındaki değişimler, 1923-2023

TÜİK’in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile elde ettiği sonuçlara göre 2016 yılı yaş piramidi aşağıdaki Grafikte verilmiştir.

2016 yılına ait Türkiye nüfusunun yaş piramidi
2016 yılına ait Türkiye nüfusunun yaş piramidi

Türkiye’de 2016 yılında 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağındaki) nüfusun oranı %68 oldu. 0-14 yaş grubundaki (çocuk) nüfusun oranı %23,7, 65 yaş ve üstü nüfusun oranı ise %8,3’tür. Grafikteki yaş piramidi incelediğimizde Ülke nüfusumuzun yavaş büyüyen bir popülasyona ait olduğunu söyleyebiliriz.

Aşağıdaki grafik, TÜİK tarafından hazırlanan tahminlerle Türkiye’nin gelecekte ulaşacağı yaş piramidini göstermektedir. 2050 yılında Türkiye’nin gerileyen ve küçülen bir yaş piramidine sahip olacağı öngörülüyor.

Türkiye’nin 2013’te ölçülen ve 2050’de sahip olması beklenen yaş piramitleri
Türkiye’nin 2013’te ölçülen ve 2050’de sahip olması beklenen yaş piramitleri

Türkiye gibi ülkelerde başlangıçta hızlı nüfus artışı; Zamanla nüfusun beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarına bağlı olarak azalır. Bunun için tarım arazilerinin doğru kullanılması, işlenmesi ve kirletilmemesi gerekir.

Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ekonomiye ek bir yük getirebilir. Sosyal ve ekonomik yaşamdaki değişikliklerin neden olduğu stres, hastalıklarda artışa neden olabilir. Habitatın sınırlayıcı faktörlerinin popülasyon üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Kaynakça

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/biyoloji/11/unite2/files/basic-html/page29.html