Koful Nedir? Kofulun Özellikleri ve Görevleri Neler?

Koful Nedir? Kofulun Özellikleri ve Görevleri Neler?

Nisan 21, 2020 4 Yazar: dilimiz

Koful hakkında kısaca bilgi vermeye çalışayım. Koful aslında küçük ama etkili bir yapıya sahiptir. Bunu söyleme nedenim adının tek kelime olması ama hakkında çokça soru soruluyor olmasıdır. Bu içerik kısaca koful hakkında ki sorulara cevap verecektir.

İşlevi ve özellikleri açısından kofullar hücre sitoplazması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda işlevine göre farklılaşan altı çeşidi vardır. Kofullar, yaşamın devamında ve döngülerin devamında önemli bir rol oynar.

Koful Nedir?

Çeşitli malzemeler ve çözeltiler içeren organeller, kofullar olarak bilinir. İçeriğinde bulunan çeşitli maddeler depolanmış, bozulmuş veya salgılanmış formlarda bulunur. Golgi aygıtının endoplazmik retikulum ile birlikte hücre zarı ve çekirdek zardan oluştuğu söylenmelidir. Bu yönün farklı türleri vardır. Her çeşidin kendine özgü bir işlevi vardır ve yaşam üzerinde işlevsel bir etkisi vardır.

Kofulun Yapısı ve Özellikleri Nelerdir?

Koful, tek katmanlı membran yapısına sahiptir. Ayrıca içi sıvı dolu bir torbadan oluşur. Golgi aygıtında, endoplazmik retikulum sadece hücre zarı veya çekirdek zarda değil, aynı zamanda organelde de üretilir. Olgun veya eski bitkilerin kofulları genellikle merkezi kofullar olarak bilinir. Bu büyük çarpıtma, diğer küçük boşluklar bir araya geldiğinde ortaya çıkar.

Öte yandan, hayvan hücrelerinin kofulları, bitki hücrelerinin kofullarından daha küçük boyuttadır. Ancak hayvan hücrelerinin kofullarının sayısının fazla olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda hayvan hücrelerinin kofulları endositozla oluşturulur. Yapısında bir salgı içerir ve gerektiğinde kullanılmak üzere depolar. Tek hücreli ökaryotlara bakıldığında, besin kofulları ve kontraktil kofulları vardır. Sitoplazmada su dengesini sağlamak, kofulun temel yapısı içinde işlev görmesindeki en önemli faktörlerden biridir.

Kofulun özelliklerin kısaca aşağıdaki gibi listelenebilir.

 • Koful zarına Tonoplast denir.
 • Prokaryotlarda koful bulunmaz.
 • Koful tek zarla çevrili organeldir.
 • Bitkilerde büyük ve az sayıda hayvanlarda ise küçük ve çok sayıda bulunur.
 • Bitkilerde kofulda biriken antokyan çiçek renklerinin oluşumunda etkilidir.
 • Genç bitkilerde küçük çok sayıda yaşlı bitkilerde büyük az sayıda koful bulunmaktadır.
 • Bitki hücrelerinde zehirli artık ürünler kofulda depo edilerek yaprak dökülmesiyle uzaklaştırılır..
 • Hücre zarından, endoplazmik retikulumdan, golgi aygıtından veya çekirdek zarından koful oluşabilmektedir.

Koful, bitki ve hayvanlarda bazı farklılıklar içermektedir. Kofulun bitkilerde ve hayvanlarda gösterdiği farklılıkları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Bitki Hücresinde kofulHayvan hücresinde koful
Köşeli bir yapıya sahiptir.Yuvarlak bir şekli vardır.
Hücre duvarı vardır.Hücre duvarı yoktur.
Kofulları büyük ve az sayıdadır.Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
Kloroplast vardır.Kloroplast yoktur.
Koful bitki ve hayvanlarda nasıl farklılık gösterir?

Koful Çeşitleri

Canlı hücrelerde bulunan koful çeşitlerini kısaca; Besin kofulu, boşaltım kofulu, sindirim kofulu, kontraktil koful, salgı kofulu, depo kofulu şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi koful çeşitlerini detaylı inceleyelim.

 • Besin Kofulu : Besin kofulu, hücreye alınan büyük gıda moleküllerini içeren kofuldur. Lizozomlarla birleştiğinde sindirim gerçekleşir. Böylelikle hücrenin ihtiyacı olan maddeleri karşılar.
 • Boşaltım Kofulu : Boşaltım kofulu, hücrenin metabolik atıkları ve salgıları atmasına izin verir.
 • Sindirim Kofulu : Besin kofulunun Iizozom organeli ile birleşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Endositoz ile alınan besinin sindirimi bu kofulda yapılır. Sindirim sonucu oluşan monomerler, hücre sitoplazmasına geçerek hücrenin kullanımına sunulur. Amip, öglena, paramesyumda ve akyuvarlarımızda sindirim kofulu bulunmaktadır.
 • Kontraktil koful : Kontraktil (vurgan koful), tatlı sulardaki yoğunluk farkı nedeni ile vücuda giren fazla suyu pompalamak sureti ile küçük kanallardan dışarıya atan yapıya denir.
 • Salgı Kofulu : Golgi aygıtında üretilen salgıların ve metabolizma sonucu meydana gelen atık maddelerin hücre dışına verilmesini sağlayan keseciklere Salgı kofulu denir. Bitkiler ve ayrıştırıcı mantarlar salgı kofulları oluşturarak, sindirim enzimlerini ekzositozla hücre dışına verirler.
 • Depo Kofulu : Bitki ve hayvan hücrelerinde atık maddelerin ve suyun depolandığı yere depo kofulu denir. Depo kofulu ayrıca bitkilerde metabolizma sonucu ortaya çıkan zehirli maddelerin, çeşitli tuzlarla birleştirilerek zehirsiz kristaller hâline getirilip biriktirildiği kofullara da denir.

Koful Hakkında Soru ve Cevaplar

Koful ne işe yarar? Görevi nedir?

Koful, hücrede biriken atık maddeleri toplayan organeldir. Koful, Ribozom, Mitokondri, Çekirdek gibi organeller bunlardan bazılarıdır.Koful, hücrede boşaltım ile görevli olan organeldir. Hücrede bulunan zararlı atıkların boşaltılmasını sağlar. İhtiyaç fazlası halinde bulunan besinlerin ise depolanmasını sağlar.

Koful nasıl oluşur?

Kofullar, Golgi aygıtı, endoplazmik retikulum, hücre zarı ve çekirdek zarı tarafından oluşturulabilir.

Kaç çeşit koful vardır?

6 çeşit koful vardır: besin kofulu, sindirim kofulu, salgı kofulu, depo kofulu, boşaltım kofulu ve kontraktil koful.

Boşaltım koful nedir?

Tatlı suda yaşayan tek hücreli canlı gruplarında görülen bir koful çeşitidir. Hücre içine alınan fazla suyu dışarıya atararak hücreyi hemolizden korumaktadır.

Depo Kofulu nedir?

Depo kofulları bitki ve hayvan hücrelerinde atık maddelerin ve suyun depo edildiği yerdir.

Merkezi koful nedir?

Merkezi koful bitki hücrelerinde bulunan ancak hayvan hücrelerinde gözlemlenemeyen koful türüdür. Merkezi koful su tutmaya yarar ve tuttuğu su bitki içinden geçerek bitki içinde turgor basıncını arttırır. Yani su hücre çeperine basınç olarak etki eder.

Fagositik koful nedir?

Fagositik koful sözlük manasıyla hücre yemesi demektir. Hayvansal hücrelerin, katı besin maddelerini, vezikül oluşturacak biçimde, sitoplazmalarına almaları. Fagositik koful hayvansal hücrelerin kendilerine gerekli maddeleri almalarında en önemli yollardan birisidir.

Koful pigment içerir mi?

Bazı bitki hücrelerinin kofullarında antosiyanin denilen renk maddeleri (pigment maddeleri) bulunur. Bu pigmentler çiçek yapraklarının ve meyvelerin rengini oluşturur.

Koful nerede üretilir?

Koful oluşumunda Endoplazmik retikulum, golgi, hücre zarı ve çekirdek zarı önemli rol oynar,koful onlardan meydana gelir.

Koful kendini eşler mi?

Koful kendini eşleyemez. Hücrede kendini eşleyebilen organeller, Sentrozom, kloroplast, mitokondri ve çekirdek. çünkü bu organellerin kendine özgü DNA ve RNA ları vardır.

Koful insanda bulunur mu?

Koful bir hücre olarak insanda bulunmaz. Bitkisel bir hücredir.

Koful protein sentezler mi?

Koful Protein sentezi yapmaz

Bitkilerde hangi koful bulunur?

Bitki hücrelerinde sadece kloroplast bulunur.

Koful kimde bulunur?

Vakuol de denilen koful, bütün bitkiler ve mantarlar ve bazı protistalar ve hayvanlar ile bazı bakterilerde bulunur.

Koful hangi Organellerden oluşur?

Koful oluşumunda Endoplazmik retikulum, golgi, hücre zarı ve çekirdek zarı önemli rol oynar,koful onlardan meydana gelir.

Koful çift zarlı mıdır?

Koful tek zarlıdır. Depo organelidir. Hürcrede besin ve su depolar. Bir hücrenin hayvan hücresi mi bitki hücresi mi olduğu kofula bakılarak anlaşılabilir. Hayvan hücrelerinde çok küçük, bitki hücrelerinde çok büyüktür.

Koful besin depolar mı?

Hücrenin su dengesinin korunmasında (homeostasi) rol oynar. Amipte besin ve kontraktil koful. Depo kofulları bitki ve hayvan hücrelerinde atık maddelerin ve suyun depo edildiği yerdir.

Koful büyüklüğü ne anlama gelir?

Hayvan hücrelerinde koful sayısı çok ve küçüktür. Bitki hücrelerinde koful sayısı az ve büyüktür. Yani koful büyüklüğü ve sayısı o hücrenin bitki mi yoksa hayvan hücresi mi olduğuna cevap bulmamızı sağlar.

Koful prokaryotlarda var mı?

VARDIR. Yani bulunur ve aynı zamanda normal hücredekilerden daha hızlı ve daha güçlü çalışır.Hayvanlarda bulunur fakat geniş ağız keseli hayvanların karnında ve midesinde 2'şer tane normal olanlarda ise 5 tane bulunur.

Koful bitkiye renk verir mi?

Koful öz suyu asidik ise kırmızı, bazik ise mavi, nötr ise menekşe rengi verir. Renkler böcekleri tozlaşma için bitkiye çeker.

Epidermiste koful var mı?

Epidermis özelliklerinden bir tanesi de "Hücreleri büyük kofullu, az sitoplazmalıdır." yani koful var.

Kontraktil koful hangi hücrelerde bulunur?

Ergin sperma ve alyuvarlar hariç tüm bitki ve hayvan hücrelerinde bir ya da birkaç tane bulunur.

Koful hayvan hücresinde ne kadar bulunur?

Hayvan hücresindeki kofullar küçük ve çok sayıdadır.

Merkezi Koful hayvan hücresinde bulunur mu?

Merkezi koful bitki hücrelerinde bulunan ancak hayvan hücrelerinde gözlemlenemeyen koful türüdür.

Bakteri hücresinde koful var mı?

Bakteri hücresinde koful bulunmaz.

Koful öz suyunda neler bulunur?

Koful öz suyu denilen bu sıvı içerisinde şeker, protein, organik asitler, mineraller, alkoloid maddeler, antosiyanin pigmentleri bulunur.

Koful depolama ve atıkların uzaklaştırılmasında görevli midir?

Atıklar boşaltım kofulu sayesinde ekzositoz yoluyla hücreden uzaklaştırılır. Amip, öglena ve paramesyum gibi tek hücreli canlılar, sindirim atıklarını bu kofulu kullanarak ekzositoz ile hücrelerinden uzaklaştırır.

Ekzositozda koful oluşur mu?

Ekzositoz hücrelerin koful içindeki maddeleri hücre dışına vermesi olayıdır.

Kontraktil koful fazla suyu nasıl atar?

Öncelikle kontraktil koful büyüme evresine girer. Bu evrede seçici bir şekilde deposuna hücredeki fazla suyu toplar. Bu sırada besin ve mineral maddelerin seçimi yapılır. Deponun dolması ile beraber kasılma ile görevli yapılar kofulu sıkıştırarak topladığı suyu dışarıya açılan deliklerinden boşaltması sağlanır.

Kontraktil koful faaliyetinde atp harcanır mı?

Kontraktil kofulun faaliyetleri sırasına ATP enerjisi harcanır.

Kontraktil koful faaliyeti ne zaman artar?

Kontraktil koful bulunduğu hücrede fazla suyu dışarı atmakla görevlidir. Faaliyeti sonucu hücredeki su oranı azalır yani hücre yoğunluğu artar.

Lizozomdan koful oluşur mu?

Kofullar; endoplazmik redikulum, hücre zarı, golgi cisimciği veya lizozomdan oluşabilir.

Koful dna ve rna içerir mi?

Hayır kofullar dna ve rna içermezler. Dna ve Rna içeren organeller aşağıda ki gibidir.

*mitokondri
*plastitler ( kroloplast, lökoplast, kromoplast)

Biyoloji Ders Notları