Kapitalist Sistem Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Kapitalist Sistem Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Ocak 30, 2018 0 Yazar: Recep Bayoğlu

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm kelimesi çoğunlukla belirli bir ekonomik sistemi açıklamak üzere kullanılmaktadır. Bu kavram iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki üretim araçlarının özel mülkiyetini, kârlılığı, rekabeti, işgücünün bir mal gibi alınıp satılmasını içeren uygulamalarını belirlemek için kullanılan anlamıdır. Öte yandan kapitalizm aynı zamanda belirli bir zihniyetin de hakim olduğu bir toplum yapısının açıklayıcı unsurudur.

Kapitalist Sistemin Temel Amaçları

  1. Kârlılık
  2. Rekabet
  3. Akıcılık

Kapitalist ekonomik sistem ilk olarak kârlılığı hedef almaktadır. Kapital esasına dayalı bir sistemin kârlı olmadan işlemesi mümkün değildir. Bu sisteme göre kazanç esas olmakta gereksinimlerin karşılanması adeta sonuç olmaktadır. Belki bu nedenle ortaya çıkan en önemli sonuç kapitalist ekonomik sistemlerde tüketim eğiliminin aşırı derecede artmasıdır. Kârlılık ana amaçlardan biri hâline geldiği zaman gereksinim duyulan miktarda değil, daima daha fazla üretim ve daha fazla kaynakların tüketimi söz konusu olmaktadır.

Kapitalist zihniyete egemen olan diğer bir olgu da rekabet düşüncesidir. Bu olgu ekonomik özgürlüklerin kaynaklarından biri olarak değerlendirilir. Bu açıdan rekabet düşüncesi bireylerin ve kurumların genel yasalarla çelişkili olmamak kaydı ile diledikleri alanda ve yönde ekonomik faaliyette bulunabilmelerini ifade etmektedir.

Rekabet düşüncesi kapitalist ekonomik anlayış içerisinde fiyatlar yolu ile tüketiciler lehine bir mekanizmayı harekete geçireceği düşüncesi ile desteklenmekte, ancak rekabet yerine tekel oluşumlarına da gene kapitalist ekonomik sistem içinde rastlanmaktadır.

Kapitalist zihniyete egemen olgulardan bir diğeri de akılcılık düşüncesidir. Kapitalist ekonomik faaliyetlerin ana amacı olan kârlılığa ulaşmak için kullanılan bütün araçların akılcı olması gerekmektedir. Bu nedenle gerek işletme için gerekse bireysel temelde kapitalist düşüncenin özünde akılcı kararlar veren birey yatmaktadır.

Adam Smith (1723-1790) - David Ricardo (1772-1823) - John Stuart Mill (1806-1873) - Thomas Robert Malthus (1766-1834)

Adam Smith               –   David Ricardo           – John Stuart Mill        – Thomas Robert Malthus

Adam Smith (Edım Simit), David Ricardo (Deyvit Rikardo), Thomas Robert Malthus (Tamıs Rabırt Meltus), Jean Baptiste Say (Jon Boptisti Sey) ve John Stuart Mill (Con Stuart Mil) kapitalizm doktrininin en ünlü ekonomistleridir.

Kapitalist Sistemin Temel Görüşleri

  • Her şeyin ve insanların üzerinde onlardan bağımsız ve onlardan etkilenmeyen bir doğal hukuk vardır. Kişi doğal hukukun kendisine bağışladığı haklarla doğar. Kimse bu hakları çiğneyemez.
  • İnsanlar ekonomik faaliyetlerinde tamamen serbest bırakılırsa o toplumda sosyal adalet gerçekleşir, ekonomik olaylar doğal düzen içerisinde kendiliğinden en iyi sonuçları verir.
  • Ekonomik liberalizmin merkezini ve ağırlık noktasını birey oluşturur. Birey dışındaki diğer olgular, örneğin, devlet, halk veya belli gruplar sadece bir araya gelerek oluşturdukları kurumlardır. Bunların tümü bireye hizmetle yükümlüdür. Devlet bireye karışmamalı, ekonomiye müdahale etmemelidir.
  • İnsanlar yaratılışları gereği daima mutluluğu arar ve bunu az zahmetle elde etmeye çalışır. Bireyler dışarıdan bir etki söz konusu olmadıkça ekonomik faaliyetlerinde de en az zahmetle en yüksek faydayı sağlamaya çalışacaktır. En yüksek faydaya dolayısıyla en yüksek mutluluğa ulaşan insanlar, toplumun da en yüksek mutluluğa ulaşmasını sağlamış olacaktır.