Girişimciliğin önemi nedir?

Girişimciliğin önemi nedir?

Ekim 15, 2019 0 Yazar: dilimiz

Girişimciliğin önemi konusu incelendiği zaman, dinamik bir sektörünün varlığı küçük işletmelerin gelişimi için önemlidir. Girişimciler fırsatları görebilen, yaratıcı, yenilikçi, risk alan ve riski yönetebilme becerisi olan, yeni mal ve hizmetler ya da sistemler geliştiren bireylerdir. ve girişimciliğin desteklenmesi gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkelerin temel politikasıdır.

Bu bağlamda da girişimcilere maddi, manevi kurumsal birtakım destek mekanizmaları her düzeyde işletilmektedir. Erken yaşlarda bireyleri olmaya yönlendirmek ve toplum kültürünün bir parçası haline dönüştürmek amacıyla lise ve üniversite düzeyinde girişimcilik dersleri yaygınlaştırılmaktadır. Girişimciliğin önemini aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür.

Girişimciliğin sosyal hayattaki önemi

Günümüzde işletmelerinin öneminin giderek artması ve toplum içinde vazgeçilmez bir kurum haline gelmeleri sebebiyle birtakım sorumluluklar üstlenmeleri gerekir. Çünkü işletmelerin toplumun diğer sosyal, siyasi, bilimsel ve teknolojik kurumları üzerinde önemli etkileri görülmektedir. Bu durum işletmelerin toplum içinde birtakım sorumluluklar üstlenmesini de zorunlu hâle getirmiştir. Bu açıdan işletmenin kendi amaçlarına yönelik ekonomik faaliyetleri ile sosyal sorumluluk birbirinden ayrı düşünülmemelidir.

Günümüz ticari hayatında çoğu girişimci, doğru olanı yapmanın yani müşterilere hizmet etmenin, çalışanların moral durumuna önem vermenin, tedarikçileri desteklemenin, iyi bir komşu olmanın ve çevreyi korumanın ticari açıdan mantıklı olduğunu zaten sezgisel olarak bilmektedir. Son yıllarda müşterilerden, yerel halktan, denetim mercilerinden, bankalardan, kredi veren kuruluşlardan ve sigortacılardan gelen baskılar da kişileri sorumlu girişimciliğe zorlamaktadır.

Sorumsuz bir şekilde üretim yapan ve çevreyi tahrip eden kuruluşların neden olduğu su kirliliği, hammadde kaynaklarının israfı, yeşil alanların tahrip edilmesi, küresel ısınma vb. çevresel sorunlar dünya yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Yaşadığımız ekolojik çevrenin bozulmasına karşı, toplumun genelinde oluşan hassasiyetler girişimcileri çevre konusunda duyarlı hâle getirmiştir.

Çevrenin kirlenmesinde önemli rol sahibi olan işletmeler, insanların bu konuya duyarlı olması nedeniyle çevre korumasına özen göstermek zorunda kalmışlar; hatta bunu bir rekabet aracı olarak görmüşlerdir. Çevreye duyarlı olan işletmeler ve girişimciler, aldıkları çevre dostu semboller ve ödüller vasıtasıyla tanınmakta ve tüketiciler tarafından takdir edilmektedir.

Girişimciliğin en önemli faydası bireyin kendi potansiyelini ortaya koyma ve yapmak istediklerini uygulama imkânı vermesidir. Girişimci ayrıca kurduğu işletmeler aracılığıyla bulunduğu çevrenin sosyal ve sportif etkinliklerine sponsor olarak veya başka yardımlar yaparak sosyal ve kültürel gelişmeye de katkıda bulunur. Girişimcilikte amaç, daha çok para kazanmak olarak düşünülse de asıl olan toplumsal yaşam kalitesini artırmaktır.

Girişimcilerin başlıca sosyal sorumlulukları şöyle sıralanabilir:

Çalışanlarına karşı sorumlulukları

Girişimciler çalışanlarına, adil ve rahat geçinmelerini sağlayacak ücret ödemelidir.

Müşterilere karşı sorumlulukları

Müşterilerine her zaman en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürün temin etmeyi amaç edinmeli, onları dinlemeli, müşterinin ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.

Çevreye karşı sorumluluk

İşletmesindeki üretim sonucu ortaya çıkan atıklarla ekolojik çevrenin dengesini bozmaktan kaçınmalı, çevreye karşı duyarlı olmalıdır.

Ailesine ve topluma karşı sorumluluk

Girişimci, öncelikle ailesinin ve yetiştiği toplumun bir ferdi olduğunu unutmamalı, takdir edilecek davranışlarda bulunmalı, sorumluluklarını yerine getirmelidir.
Bağlı olunan odalara karşı sorumluluk: Her girişimci yaptığı işle ilgili olan oda ve kuruluşlara üye olmak zorundadır. Bu kuruluşlara karşı olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeli, örneğin aidatlarını düzenli ödemelidir.

Bağlı olunan odalara karşı sorumluluk

Her girişimci yaptığı işle ilgili olan oda ve kuruluşlara üye olmak zorundadır. Bu kuruluşlara karşı olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeli, örneğin aidatlarını düzenli ödemelidir.

Girişimciliğin ekonomik hayattaki önemi

Bir ülkede girişimcilik düzeyi arttıkça, yeni iş olanakları da artar. Türkiye gibi işsizlik oranının yüksek düzeyde olduğu ülkelerde yeni iş alanları yaratılması ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimciliğin arttırılması, işsizlik sorununu da azaltacağından girişimciliğin teşvik edilmesi birçok ülkede devlet politikası hâline gelmiştir.

Girişimcilik ticaretle uğraşanlar arasındaki rekabeti arttırır. Rekabet arttıkça işletmelerin etkinliği artacak, tüketiciler ve toplum lehine daha iyi mal ve hizmet üretimi gerçekleşecektir.

Bir ülkede girişimcilerin sayısı arttıkça istihdam oranı da artar.Girişimci sayısının artması toplumsal refah düzeyini, insanların hayat standartlarını yükseltir.

Bir toplumda girişimciliğin, başka bir deyişle özel işletmelerin var olması, toplumun sosyal ve politik sistemiyle çok yakından ilgilidir. Serbest pazar ekonomisini benimsemiş toplumlarda girişimcilik, ekonominin sağlıklı işleyişinin güvencesidir.

Yaratıcı gücü, atılımcılığı, iş bitirici özelliği ve dinamik yapısı ile girişimci, toplumun var olan veya potansiyel iş gücünü ve sermaye kaynaklarını üretime yönlendirir. Ürettiği mal veya hizmetin niteliğini ve niceliğini artırarak toplumun refah düzeyinin yükselmesine önemli katkılarda bulunur. Tüm bu nedenlerle girişimcilik, ekonomik bir kaynak durumundadır.

Girişimciliğin ekonomik açıdan önemini maddeler hâlinde sıralamak da mümkündür:

 1. Ülkelerin kalkınması, mevcut doğal ve diğer kaynakların değerlendirilmesi girişimcilerin girişimleri ile mümkündür.
 2. Girişimcilik, özelleştirmede başarıyı beraberinde getirir.
 3. Kamuya sunulan hizmetlerin kalitesinin artması, girişimcilikle mümkün olur.
 4. Girişimciliğin bilim ve teknolojinin gelişmesine katkısı büyüktür.
 5. Girişimcilik, kamudaki fazla personelin azaltılmasını, kalan personelin ise mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesini sağlar.
 6. Girişimcilik, işsizlikle mücadelenin en etkin yoludur.
 7. Girişimcilik, gelir dağılımındaki adaletsizliğin çaresidir.
 8. Tasarrufların değerlendirilmesi ve atıl olan birikimlerin ekonomiye kazandırılması girişimciliğin gelişmesi ile mümkündür.
 9. Girişimcilik vergi gelirlerinin artması sağlar.
 10. Girişimcilik yeni üretim yöntemleri bulmayı kolaylaşır.
 11. Girişimcilik ihracatın artmasını ve gelişmesini sağlar.
 12. Uluslararası rekabette başarı kazanmak, girişimciliğin gelişmesi ile mümkündür.