Girişimci ve kadın girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar

Girişimci ve kadın girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: dilimiz

Gelişen teknoloji, hızla değişen yaşam koşulları insanları yeni arayışlara, yeni oluşumlara yöneltmektedir. Artık eskisi gibi azla yetinmeyen, çok çabuk tüketen insanlar yeni iş alanları, yeni fırsatlar peşinde koşmaya başladı. Ancak insanlar yeni iş fırsatlarını değerlendirirken bilgi, teknoloji, finans, eğitim, kaynak vb. konularda desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Böyle durumlarda girişimci birtakım kurum ve kuruluşlardan destek almalıdır. Bu kurum ve kuruluşlara KOSGEB, bankalar, kaymakamlıklar, kredi kuruluşları, hibeler, İŞKUR’un meslek edindirme kursları, kadın girişimciyi destekleyen kuruluşlar, yerel yönetimlerin meslek edindirme kursları, halk eğitim merkezleri, sivil toplum kuruluşları, özel işletmeler ve teknoloji geliştirme merkezleri, kalkınma ajansları, Ticaret Bakanlığı, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Avrupa Birliği’ni örnek gösterebiliriz.

Girişimcileri Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar

KOSGEB

KOSGEB’in (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kuruluş amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomiye katkılarını artırabilmek ve bunların ileri teknolojilerle dünya pazarlarında rekabet edebilecek gücünü sağlamaktır. KOSGEB; girişimcilerin ihtiyacı olan bilgiyi ve teknolojiyi sağlar, yeni fikir ve buluşları girişime kazandırır, eğitim programları düzenler ve uygulamalı eğitim sistemleri kurar. Belirli koşullar yerine getirildiğinde kredi ve hibe desteğinde bulunur.

TEKMER

TEKMER´lerin (Teknoloji Geliştirme Merkezi) amaç ve hedeflerini kısaca özetlersek etkin teknoloji kullanımını tercih edecek yeni firmaların kurulması, mevcut firmaların teknoloji kullanımı konusunda desteklenmesi amaçlanır. Ayrıca KOBİ´lerin, AR-GE projelerini destekler. Bu konuda teknik desteğin dahakolay ve etkin olarak KOBİ´lere sağlanması üniversite ile sermaye arasında iş birliğinin sağlanması, bu iş birliğine başka kamu ve özel kurumların katılımıyla üretim, ihracat, kalite ve teknoloji yönetimi konularında bir sinerji yaratılması hedeflenir.

BANKALAR

Girişimcileri destekleyen kurumların en önde gelenleri bankalar ve kredi kuruluşlarıdır. Bunlara; Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Halk Bankası, Dünya Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası) ve özel bankaları örnek verebiliriz.

TTGV

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı bir yandan ülkemizdeki teknolojik inovasyon faaliyetlerine destek sağlarken diğer yandan da çevreyle ilgili sistemin korunması yönünde destekler sağlamakta ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu desteklerin amacı; kuruluşlarımızın sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami faydayı sağlamalarına olanak vermek, geliştirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji şampiyonu işletmeler hâline gelmelerini sağlamak, “Teknolojik Ürün” ve “Teknolojik Proses İnovasyonu” kavramları çerçevesinde, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki AR-GE faaliyetleri desteklemektedir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler TGP (Teknoloji Geliştirme Projeleri) destek kapsamı dışında kalmaktadır.

TÜBİTAK

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi veya iyileştirilmesi, ürün kalitesi ya da standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeni teknikler ve yeni üretim teknolojileri geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilen projelere finans desteği sağlamaktadır. Bu çerçevede desteklenecek projelerin rutin mühendislik uygulamaları değil fonksiyonel değişiklikler içermesi en önemli kriterler arasındadır. Desteklenecek projelerin “bilişim, makine imalat, elektrik-elektronik, biyoteknoloji, tarım, çevre, gıda, malzeme, metalürji ve kimya” kategorileri adı altında teknoloji geliştiriyor olması gerekmektedir. TÜBİTAK ayrıca proje hazırlamak için alınan danışmanlık hizmeti giderlerini de desteklemektedir. Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlara kalkınma ajansı, odalar, İŞKUR gibi kuruluşları da ekleyebiliriz.

Kadın girişimciyi destekleyen kuruluşlar

Cumhuriyet’in ilanından sonra kadınların çalışma hayatında daha fazla rol almaları, kadın girişimciliğinin önemli mesafeler katetmesini sağlamıştır. Bu nedenle özellikle son yıllarda Avrupa Birliği’nin desteği ile de birtakım kadın girişimciliği destekleme kuruluşları kurulmuştur. Bunlara; KAGİDER (Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği), GAPGİDEM (GAP Bölgesi Girişimi Destekleme Merkezi), KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı), KA-DER (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği), TİKAD (Türkiye İş Kadınları Derneği), ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri) örnek verilebilir.

Ülkemizde kadın girişimcilerin iş hayatında yer alması ve ekonomik hayattaki rollerinin artırılması için çeşitli projeler ortaya konmuştur. Girişimciliği destekleyen kurum ve kuruluşlar ile projelerden bazıları şunlardır:

  • İŞKUR, AB’nin desteğiyle Çağdaş Eğitim Vakfının işsiz olan kadınlara çocuk bakıcılığı eğitimi vemesi ile iş bulma olanağı sağlamıştır. (Bir Kucak Sevgi Kapsamında 200 Kadın Projesi)
  • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Merkezi İstanbul’da bulunan sivil toplum kuruluşudur. Eğitimde fırsat eşitliği, kız çocuklarının okullaştırılması, kitap, araç gereç desteği, okul öncesi eğitimi ve lise mezunu kızlara meslek edindirme gibi destekler sağlamaktadır.
  • KADAV (Kadınlar Dayanışma Vakfı); 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden dolayı sosyal ve ekonomik açıdan desteksiz kalmış kadınlarla dayanışma amacıyla İstanbul’da bir araya gelen geniş katılımlı bir kadın platformunun çalışmalarından doğmuştur.
  • KAMER (Kadın Girişimciler İçin Destek Projesi Vakfı) TÜSİAD (Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği) tarafından destekleniyor.
  • KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği); Türkiye’de örgütlenmiş en geniş kapsamlı kadın girişimciler derneğidir. Ülke çapında kadın girişimciliğini desteklemeyi hedeflemekte ve bu amaçla eğitimler, danışmanlık hizmetleri, krediler, üyeleri için politik ve ekonomik iletişim ağı gibi hizmetler sunmakta ve var olan kadın girişimciliği koşullarını geliştirmeye çalışmaktadır.

İlgili AB programı kapsamında KAGİDER, bir İş Geliştirme Merkezi kurmuştur. Merkezin amacı, küçük girişimler için kuluçka merkezi gibi çalışarak teknik, teknolojik ve iş temelli destek sağlamaktır.

Kadın Girişimciliği Programı, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve KAGİDER, GAPGİDEM ve UNDP ile ortaklaşa bir proje yürütmüş ve bu kapsamda 18 kız öğrenciye, KAGİDER bünyesindeki iş yerlerinde çıraklık imkânı sağlanmıştır. Bu 18 öğrenci, aynı zamanda fikir geliştirme eğitimleri de almıştır. 2004 yılında başlayan proje, 2005 yılının yaz mevsiminde sonlanmıştır.

Sivil toplum örgütleri, bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları sivil inisiyatiflerdir. Özellikle kadınların meslek edinmesinde öncü olmuştur. Bunlara örnek olarak ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi), ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi), TİKAD (Türkiye İş Kadınları Derneği), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) gibi çok fazla sivil toplum örgütünü sayabiliriz.

Bunların yanı sıra Ulusal Franchising Derneği, Faktöring Derneği, Finansal Kiralama Derneği, Türkiye Teknoloji Vakfı da girişimcileri desteklemektedir.

Bu kurum ve kuruluşların dışında belediyeler ve halk eğitim merkezleri meslek edindirme kurslarıyla girişimciliği desteklemektedir. Kaymakamlıklar, valilikler, ticaret ve sanayi odaları ve belediyelerce; “Sosyal Destek Projeleri, Kadın Girişimcilere Destek Projesi” adı altında iş geliştirme hizmeti sağlamak, iş geliştirme merkezlerinin kurumsal kapasitelerini artırmak, küçük işletmelere bina konusunda ve yeni iş kurma konularında destek verilmektedir.

Ayrıca Tekno-Girişim Sermayesi Desteği adı altında genç girişimcilere “Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği Projesi” gibi çok önemli projelerle teknolojik ve yenilikçi fikri olan gençlerimize kefilsiz, geri ödemesiz parasal hibeler yapılmaktadır

Kaynak