Fizibilite Etüdü (Yapılabilirlik Çalışması)

Fizibilite Etüdü (Yapılabilirlik Çalışması)

Ekim 3, 2019 0 Yazar: dilimiz

: İşletmelerin kurulması ayrıntılı ve çok yönlü çalışmalar gerektirir. Bu çalışmaların ekonomik, teknik, örgütsel ve hukuki yönleri vardır. İşletme denilince köşe başındaki bakkal dükkanından büyük bir demir-çelik fabrikasına kadar her çeşit işletme akla gelir.

Bu nedenle işletmelerin kuruluş süreçleri de farklılıklar gösterecektir. İşletmeler kurulmadan, proje fikrinin yatırıma dönüştürülmesinden önce yapılan ve fikrin, ekonomik, teknik, yasal ve örgütsel açıdan uygun olup olmadığını belirlemeye yarayan kapsamlı araştırmalara denir. Fizibilite etüdü, küçük ya da büyük her işletme tarafından yapılması gereken bir çalışmadır.

Küçük bir bakkal açmak isteyen girişimci bile birtakım çalışma ve araştırmalar yapar. O çevrede oturan aile sayısı, ihtiyaçları, gelir düzeyleri, mevcut bakkal dükkanları ve alışveriş yapılan benzeri yerlerin durumu vb. özellikleri araştırır.

Oradaki çeşitli esnafa danışarak fikirlerini alır. Elbette, böyle basit araştırmaları uzman kişilere ihtiyaç duymadan, bizzat kendisi kısa sürede yapabilir. Girişimcinin kurmak istediği işin daha büyük ölçekli olması durumunda kuruluşla ilgili çalışmalar birkaç hafta, birkaç ay hatta birkaç yıla çıkabilir. Yapılacak etütler için değişik konularda uzmanlaşmış kişiler ile ekip çalışması yapması gerekir.

1- Fizibilite Etüdünün Yapılış Amaçları

Fizibilite etüdü yapmanın başlıca amaçları şöyle sıralanabilir:

• İşletmenin kurulmasına kesin karar vermek
• İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
• Yatırımın finansal portresini (mali yükünü) ortaya koymak
• Teşvik kredisi, yatırım indirimi ve döviz tahsisi gibi devletin sağladığı imkânlardan yararlanılıp yararlanılmayacağını belirlemek. Projenin gerçekleşmesi, kuruluşu ve işleyişi sırasında karşılaşılabilecek güçlükleri önceden tahmin ederek gerekli tedbirleri almak.

2- Fizibilite Etüdünün Aşamaları

Fizibilite etüdünde, çeşitli araştırmalar yapılarak projenin bütünlüğüne kavuşması sağlanır.

Fizibilite etüdünün aşamaları anlamına da gelen bu araştırmalar şunlardır:

a) Ekonomik Araştırmalar: Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli ve akılcı olup olmadığının araştırılmasıdır. Üretilmesi planlanan mal veya hizmete ilişkin talep ve pazar payının tahmini yapılır ve işletmenin kuruluş yeri belirlenir.
b) Teknik Araştırmalar: İşletmelerin seçeceği teknolojinin belirlenmesinde temel olur. Üretim süreci aşamalarının tanımlanması, üretim teknolojisinin seçimi, varsa makinelerinin seçimi ve fabrika içindeki yerleşimi, bakım onarım olanaklarının araştırılması bu çalışmalar kapsamındadır.
c) Finansal Araştırmalar: Kurulacak işletmenin yatırım maliyetinin tespit edilmesi, sermaye ihtiyacının belirlenmesi, gelir ve gider hesaplarının yapılması, finans kaynaklarının ve işletme karlılığının saptanmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılmasını içerir.
ç) Yasal Araştırmalar: Sermaye ihtiyacı, mali sorumluluğu sınırlama, vergilendirmedeki farklılık, kredi sağlama olanakları, kuruluş giderleri, işletme yapısından gelen zorunluluk gibi etkenlerin değerlendirilmesini kapsar.
d) Örgütsel Araştırmalar: İş analizi, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı, iletişim kanalları, çalışacak kişilerin belirlenmesi, örgüt şemasının çıkarılması çalışmalarıdır.

3- Fizibilite Raporunun Hazırlanması

Araştırmalar tamamlandıktan sonra sonuçlar bir rapor hâline getirilir. Hazırlanacak rapora ilişkin çeşitli formatlar vardır. Araştırma sonuçları, fizibilite etüdünün kullanılacağı ve sunulacağı kurum ve kuruluşun formatına uygun olarak bir araya getirilir.

4- Raporun Değerlendirilmesi

Ayrıntılı olarak projeye ilişkin tüm bilgileri içeren yapılabilirlik raporu, yatırımın değerlendirilmesine ilişkin önemli bir göstergedir. Bir girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt, girişimin sağlayacağı kârdır.

Kârlılığın hesabı, yalnızca ilk çalışma yılı için yapılmaz.

Kârlılık; işletmenin tüm ömrünce elde edeceği net gelirinin giderlerinden fazla olmasıdır. Bu nedenle işletmeci, işletmeyi kurma kararı verirken kârlılık oranları üzerinde durur.

5- Yatırıma Karar Verilmesi ( Fizibilite Etüdü )

Bu bilgilerin ışığında yapılacak değerlendirme sonucunda, yatırım kararı verilecek ya da yatırımdan vazgeçilecektir.