Felsefeye Giriş | Felsefe ve Anlamı Nedir?

Felsefeye Giriş | Felsefe ve Anlamı Nedir?

Ekim 17, 2019 0 Yazar: dilimiz

Felsefenin anlamı kesinlikle kısaca açıklanamayacak kadar derin bir konudur. Öyle ki bu konuda bir çok filozof tarihe geçmiş ve kendilerinden sonra ki nesillere çok değerli sözler, eserler bırakmışlardır. Felsefenin anlamı nedir? sorusuna cevap ararken öncesinde bilmemiz gereken bazı konular vardır. Bu konularla alakalı özet bilgiyi verdikten sonra felsefenin anlamı konusuna da yer vereceğim. Okumakta olduğunuz felsefenin anlamı konu anlatımı, 10. sınıf felsefe kitapları ve ders notları kullanılarak derlenmiştir.

İnsanın sahip olduğu birtakım yetiler, kendisi ve çevresiyle bağ kurmasını sağlar. Bu bağ sayesinde bilgi ortaya çıkar. Bilgi, insanın kendini ve çevresini tanımasını sağlar. Günlük hayatta tek anlamda kullanılmasına rağmen bilgi çok geniş bir anlama sahiptir. Bilgi hem felsefenin hem de bilimin ortak konusudur. Bilginin daha önemli hâle gelmesi ile günümüz toplumu “Bilgi toplumu” olarak adlandırılmaktadır.

Bilgi, bilinç ve öz bilinç nedir?

Bilgi, bilinç ve öz bilinç nedir

İnsanın kendisi ve çevresi hakkındaki farkındalığı bir bilinç hâlidir. İnsanın kendisi hakkındaki bilinçlilik hâli ise öz bilinçtir. Öz bilinç insanın kendi üzerine düşünme, kendinin farkında olma durumudur. Bilinç ve özbilinç bilginin ortaya çıkmasında önemli bir yere sahiptir. Çünkü insan hem kendini hem de çevresindeki doğal ve toplumsal dünyayı tanıdıkça bilgi sahibi olur.

Bu bilgiler arasında kurduğu ilişkiler, yeni bilgilerin oluşmasını sağlar. Bu sayede insan yaşadığı dünyada bir yabancı gibi kalmayarak kendinin ve evrenin farkına varır. Felsefi düşünceye giden ilk yol böylelikle başlamış olur. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi “Ben kimim?”, evrenle yüzleşmesi “Evren nasıl oluşmuştur?”, hayatla yüzleşmesi ise “Hayatın anlamı nedir?” sorularını sormasını sağlamıştır.

Düşünme nedir?

Düşünmek, yaşamaktır.” demiş Seneca (Seneka). İnsan düşündüğü sürece yaşadığının bilincindedir. Sokrates (Sokrates) bu durumu “Sorgulanmamış hayat, yaşanmaya değmez.” sözüyle dile getirir. Aristoteles (Aristoteles) düşünmeyle bilmeyi birlikte ele alır.

Ona göre “İnsan doğal olarak bilmek ister.” Görüldüğü gibi düşünmek insanın en temel yetilerinden biridir. Belki de en önemlisidir. Düşünmek, bir anlamda insanın kendisini inşa etmesi sürecidir. Düşünmek, eylemek ve bilmek bir bütündür.

Düşünme kavramı, bilgiye yönelen tüm zihinsel olayları kapsar. Algılama, kavrama, tasarlama, imgeleme gibi bilinç olaylarının hepsini içerir. Örneğin Immanuel Kant (Imanuel Kant): “Düşünmek yargılamaktır“, İngiliz filozofu John Locke (Can Lak) ise “Düşünmek, bilincin kendi üstüne dönerek kendi işlemleri hakkında bilgi edinmesidir.” demiştir.

Felsefe nedir? Felsefenin anlamı nedir?

Felsefe nedir? Felsefenin anlamı nedir?

Hayatımızda karşılaştığımız pek çok olayın gerisinde bir felsefi düşünce olduğunu görmek istemeyiz. Oysa bizim düşüncelerimiz, dünyada yaşanan olaylar, ekonomik ve siyasal sistemler belirli felsefelerin ürünüdür. Anlaşılması zor gibi görülen felsefe, bizi sürekli etkileyen durumların bir nedenidir. Bu anlamda, yaşadığımız hayatın içerisinde felsefenin gerçekliğini görebilmek mümkündür.

Felsefe nedir?” sorusu felsefe tarihinde birçok ve farklı cevabı olan sorulardan biridir. Öncelikle “Felsefe nedir?” sorusunun felsefenin doğasına ne kadar uygun olduğunu düşünmek gerekir. Felsefe, konuları itibariyle kuşatıcı bir alandır. Bazı filozoflara göre felsefe, bütün bilimlerin ele aldığı gerçekleri topluca içine alan bir etkinliktir.


Felsefe nedir? Sorusuna kapsamlı bir cevap için felsefenin ansiklopedisi mahiyetinde olan felsefe.gen.tr sitesinin “felsefe nedir?” başlıklı konusuna göz atmanızı tavsiye ederim.

Her filozof kendi felsefi görüş, tutum ve bakış açısına göre bir felsefe tanımı yapmıştır. Bir terim olarak felsefe Grekçe “philo” sevgi; “sophia” bilgi, bilgelik sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Terim anlamı “bilgelik sevgisi” demektir.

Filozof (philosophos) ise bilgeliği seven kişidir. Felsefe, “bilgiyi, bilgeliği sevmek” olduğu gibi, “bilgiyi aramak ve peşinde olmak” anlamında da kullanılmıştır. Bu kavramı ilk defa kullanan Yunanlı matematikçi ve filozof Pythagoras’tır (Paytagoras) (MÖ 570-495). Matematiği hayatının temeline yerleştiren ve evrenin özünün sayılardaki uyum ve dengeye dayalı olduğunu savunan Pythogoras için felsefe sürekli devam eden bir arayıştır.

Hikmet ise felsefe teriminin İslam dünyasındaki karşılığıdır. İslam filozoflarından El-Kindi’ye göre; “Felsefe, beşeri güç miktarınca eşyanın hakikatini bilmek içindir.” Farabi, İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd gibi filozoflar felsefe ile hikmet kavramlarını aynı anlamda kullanmışlardır.

Felsefe ve hikmet arasında bir anlam ilişkisi olduğu gibi farklar da bulunmaktadır. Bu farklardan önemlisi, felsefe kaynağı itibariyle akla, hikmet ise inanca dayanmaktadır. Felsefe insanın bağımsız bir varlık olarak hakikati akılla kavrayabileceği fikrini ortaya atar, hikmet ise aklın yanına kılavuz olarak içgörü, sezgi ve ilhamı da alır. Hikmet sadece insanın kendi çabası ile elde edilen bir sonuç değil, insanın manevi keşfinin de bir sonucudur.

Felsefenin anlamı

Felsefe her şeyden önce düşüncelere, kavramlara ve dile açıklık getirmeyi amaçlar. Felsefe yapmak açık ve doğru düşünmektir. Felsefe hem akademik bir disiplin hem de asli bir hayat becerisidir. Bir faaliyet olarak felsefe sorular sormak, varsayımlara meydan okumak, gelenekselleşmiş fikirleri gözden geçirmek, kelimelerin anlamını ortaya çıkarmak, kanıtın değerini ölçüp biçmek ve argümanların mantığını incelemektir.

Filozof kimdir?

Filozof, düşüncelerini tutarlılık içinde dile getiren ve bu düşüncelere dayalı felsefi sorular sorabilen kimsedir. Filozof hayatı, insanı, evreni sorgulayan, kendi düşünceleriyle kavrayan kişidir. Her dönem ele alınan konulara dair yeni sorular soran ve bu sorularla yeni bir bakış açısı geliştirebilendir.

Filozof, eleştirel düşünen ve özgün düşünceler üretebilen kimsedir. Wittgenstein’ın belirttiği gibi “Filozof, hiçbir düşünce coğrafyasının vatandaşı olamaz.” Çünkü filozof sürekli yeni soruların ve yanıtların arayışı içerisindedir. Elbette daha öncekilerin felsefe adına ortaya koyduğu düşünceleri inceler. Fakat filozof kendi yanıtının peşindedir. Her soru yeni bir yanıta, her yanıt da yeni bir soruya kapı açar. Bu anlamda filozof sürekli arayış içerisindedir. Daha kapsamlı bilgi için “Filozof kimdir?” Başlıklı yazıma bakmanızı öneririm.

İlgili Konular

Felsefe nedir ne anlama gelir?

Kelimenin Yunanca aslı “philosophia” dır. “Philia” yani sevgi ve “Sophia” yani bilgelik ya da bilgi anlamına gelen iki kelimeden türemiştir. Dolayısıyla felsefenin tanımı kısaca bilgi veya bilgelik sevgisi olarak yapılabilir.

Felsefede Özbilinç ne demek?

Özbilinç; kişinin kendisinin farkında olması, kişisel farkındalık anlamına gelir. Bir kimsenin kendisinin ne yaptığını bilmesi anlamındadır. Bilinç ise kişinin kendisi dahil daha çok çevreden farkında olmasıdır. Bilinç ve özbilinçteki anlam farkını yalnızca başa gelen "öz" kelimesi sağlar.

Felsefe Terimleri nelerdir?

Felsefe hakkında bilinmesi gereken temel kavramlar aşağıdaki gibidir;

Ampirizm (empirizm)
Analitik Felsefe
Arkhe
Determinizm
Diyalektik
Dogmatizm
Eleştiricilik (kritisizm)
Epistemoloji

Felsefe ve hikmet nedir?

“Hikmet, bütün olup bitenlerin esasını bilmektir. Felsefe ise böyle bir iddiada değildir. O, hikmete ulaşmak anlamında değil, onu sevme, ona hasret duyma, yönelme anlamında bir bilgidir.” Buradaki anlamı insan zihninin varlık hakkında doğru ve kesin bilgi edinebileceğini öne süren felsefi anlayıştır.”

Felsefenin tanımı yapılabilir mi?

Her filozof kendi felsefi görüş, tutum ve bakış açısına göre bir felsefe tanımı yapmıştır. Bir terim olarak felsefe Grekçe “philo” sevgi; “sophia” bilgi, bilgelik sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Terim anlamı “bilgelik sevgisi” demektir.

Felsefenin neden bu kadar çok tanımı var?

Her filozof kendi felsefi görüş, tutum ve bakış açısına göre bir felsefe tanımı yapmıştır. Bu da felsefenin bir çok tanımı olmasını sağlamıştır.

Bilinç ve özbilinç arasındaki fark nedir?

Bilinç: Farkında olup bir şeyleri bilmek.
Özbilinç: Kendi fikrimiz ve düşüncelerimiz.

Felsefe denince akla ne gelir?

Felsefe deyince aklımıza sorgulayan, araştıran, üzerine düşünene, eleştiren bir yapı gelir.

Felsefe ne işe yarar?

En nihayetinde insan özgürlüğünü varlıkta temellendirebildiği oranda doğada ve toplumda da temellendirmiş olur. Felsefenin varlık nedeni ve en temelde amacı budur. İnsanlığın evrende özgürlüğünü varlığın bilgisi dolayısıyla temellendirmek. Bu bakımdan felsefe bir özgürlük bilimidir.

Felsefenin amacı nedir?

Felsefenin amacı; Ön yargısız, güvenilir, iyi temellendirilmiş ve tutarlı bilgi elde etmektir.

Felsefenin önemi nedir kısaca?

Felsefe hayatımızdaki çok büyük önem taşır çünkü bu hayatta daima doğru yolu bulmalıyız ve doğru yolda olmazsak hep yanlışlara ve kötülüklere düşeriz. Felsefe de doğru bilgiyi bulmayı hedefler ve felsefeyle uğraşanlar daima doğru yolu bulurlar ve hayatları kötülükten uzak doğru bilgiyle geçirirler.

Felsefe Ne Demek?

Felsefe, etimolojik olarak Yunanca “seviyorum”, “ardından gidiyorum”, “arıyorum” gibi anlamlara gelen “phileo” sözcüğü ve “bilgi”, “bilgelik” anlamlarına gelen “sophia” sözcüğünün birleşiminden oluşan bir sözcüktür ve felsefenin sözcük anlamı, “bilgelik sevgisi” ya da “bilgi sevgisi”dir.

Felsefe Nedir?

Doğrudan “felsefe nedir?” sorusuna kısa bir yanıt verilmesi oldukça güçtür; çünkü felsefenin tek bir tanımı yoktur. Felsefenin ne olup ne olmadığı konusunda elbet pek çok şey söyleyebiliriz; fakat bazı düşünürlere göre felsefenin tanımı yapılamazdır; çünkü felsefe, bir üst dildir.

Felsefe Kim Tarafından Ortaya Çıkmıştır?

Felsefe, Eskiçağ'da ilk Yunan düşünürleriyle ortaya çıktı. Thales, Anaksimenos, Herakleitos, Parmenides, Zenon, Demokritos, eşyanın kaynağını açıklama çabasına giriştiler ve kaynak olarak su. hava, ateş, sonsuzluk ve atomu öne sürdüler.

Felsefe Kaç Yılında Ortaya Çıkmıştır?

Felsefe ilk olarak Milattan Önce 7. yüzyılda İyonya uygarlığında önemli bir ticaret merkezi ve liman kenti olan Miletos (Milet) kentinde ortaya çıkmıştır.

Kaç Tane Felsefi Akım Var?

Felsefi akımlar idealizm, realizm, pragmatizm, varoluşçuluk ve naturalizm olarak 5 başlıkta incelenmektedir.

Hangi Felsefe Dalı Bilginin Doğası Kapsamı ve Kaynağı İle İlgilidir?

De koherens prensibi,(Bilgi felsefesi) bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır.