Fatih Sultan Mehmet’in Eşi, Çocukları ve Kardeşleri Kimlerdir?

Fatih Sultan Mehmet’in Eşi, Çocukları ve Kardeşleri Kimlerdir?

Fatih Sultan Mehmet’in refikalarından üçünün ismi bellidir.

Bunların birincisi İkinci Bayezid’in anası olan Gülbahar Sultan’dır; bazı vakıf kayıtlarına de istinat eden ikinci bir rivayete göre Sultan Bayezid’in annesi Gülbahar değil, Fatih Sultan Mehmet’in İkinci karısı olan Mükerreme Hâtundur.

Hâlbuki Gülbahar Sultan’ın türbesindeki kitabede ikinci Bayezid’in anası olduğundan bahsedilmektedir. Sultan Bayezid Hicretin 851 ve Milâdın 1447 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre, Fatih Sultan Mehmet’in Gülbahar Hatun’la bir sene evvel 850— 1446 tarihinde evlenmiş olması lâzım gelir.

O tarihte müstakbel İstanbul Fatihi; Sultan Mehmet henüz 14 yaşında bir çocuktur. İkinci karısı Mükerreme yahut Mükrime Hâtun Dulkadir hükümdarı Süleyman Bey’in kızıdır. Osmanlı menbalarında Fatih Sultan Mehmet’in bu Hatunla izdivacı münasebetiyle Edirne’de yapılan parlak düğün hakkında birçok tafsilât verilir.

Üç ay sürdüğünden bahsedilen bu muhteşem düğün esnasında her gün şenlikler yapılmış ve bunlara askerle ahali de iştirak etmiştir. Peri masallarını hatırlatan bu parlak düğünün Hicrî 853 senesi 27 Recep ve Milâdî 1449 senesi 15 Eylül Pazartesi gününden 29 Şevvâl 15 Kânunuevvel Pazartesi gününe kadar tam üç ay sürdükten sonra müstakbel Fatih Sultan Mehmet’in Edirne’den eyalet merkezi olan Manisa’ya döndüğü rivayet edilir.

Fatih Sultan Mehmet’in Eşi, Çocukları ve Kardeşleri Kimlerdir? 1 – fatih sultan mehmetin esi cocukları ve kardesleri kimlerdir

Fatih Sultan Mehmet’in Eşi, Çocukları ve Kardeşleri

İkinci Mehmet o sırada on yedi yaşındadır. Fatih Sultan Mehmet’in ikinci oğlu şehzâde Mustafa’nın 854 => 1450 tarihinde işte bu Mükerreme Hatun’dan dünyaya gelmiş olduğu hakkında bir rivayet vardır. Bu şehzâde Mustafa babasının saltanatı esnasında Karaman-Konya valisi iken ölmüştür.

Fatih Sultan Mehmet’in üçüncü karısı da meşhur Cem Sultan’ın anası olan Çiçek Hatundur. Sultan Cem’in en kuvvetli rivayete nazaran doğum tarihi; Hicretin 864 senesi 26-27 Safer ve Miladi 1459 senesi 22-23 Kânunuevvel Cumartesi-Pazar gecesidir.

O gece sabaha bir saat kala Edirne sarayında doğduğundan bahsedilir.İstanbul’da dünyaya gelmiş olduğu hakkındaki rivayet zayıftır. Cem Sultan’ın anası Çiçek Hâtunun milliyeti hakkında muhtelif rivayetler vardır.

Rumluk, Sırplık, Fransızlık, İtalyanlık, Macarlık gibi birbirini tutmaz birçok milliyetler isnat edilmiş, hatta Macar millî kahramanı Hunyadi Janos (Yanko Hunyad’ın) yeğeni olduğundan bile bahsedilmiştir.

Osmanlı menbalarında buna ait bir şey yoktur. Yalnız Cem Sultan’ın «Ali Bey» isminde bir dayısından bahsedilmekte olduğuna göre, birbirini nakzeden ecnebilik rivayetlerinin doğru olmaması lâzım gelir.

Osmanlı hanedanından birçoklarının ve hatta yukarda gördüğümüz gibi Fatih Sultan Mehmet’in bile annesine böyle bir takım ecnebi milliyetleri isnat edilmiş ve hemen her millet kendisine mal edilmek istemiştir.

Bu vaziyete göre Fatih Sultan Mehmet’in üç oğlundan ilk ikisi olan Bayezid’le Mustafa İstanbul’un fethinden evvel ve en küçükleri olan Cem de fetihten sonra dünyaya gelmiş demektir.

Büyük oğlu dünyaya geldiği sırada Fatih Sultan Mehmet’in yaşı 15, ortanca oğlu doğduğu zaman 18 ve küçük oğlu dünyaya geldiği zaman da 27 dir.

Bunlardan başka Gülbahar Sultan’dan Gevher-Han isminde bir kızı da olmuştur. Bu sultan, Fatih Sultan Mehmet’in mağlup ettiği Akkoyunlu hükümdarı «Uzun-Hasan» oğlu Uğurlu Mehmet Bey’le evlenmiştir.

Bu izdivaçtan dünyaya gelen Sultan Ahmet de dayısı İkinci Bayezid’in kızı Ayn-i-Şah Sultan’la evlendikten sonra İran’a gidip Akkoyunlu imparatoru olmuştur.