Eksik İstihdam Nedir? İstihdamda Girişimciliğin Önemi

Eksik İstihdam Nedir? İstihdamda Girişimciliğin Önemi

Eksik İstihdam

İş gücü istihdamdakiler ve işsizler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu iki kategori arasında kalan bir durum vardır ki buna eksik istihdam adı verilmektedir.

Eksik istihdam üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılamaması demektir. Haftada 40 saatten daha az süre çalışan, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olduğu taktirde daha fazla çalışabilecek olan kişiler eksik istihdama örnek olarak verilebilir.

Eksik istihdam, istihdamın sektörel dağılımı içinde tarımın ağırlıkta olduğu, ücretsiz aile işçilerinin yoğun olarak bulunduğu ve işsizlik sigortası uygulamasının bulunmadığı ülkelerde, iş gücünün gereği gibi değerlendirilememesinden kaynaklanan önemli bir sorundur. İşsizlik sigortasının bulunmadığı ya da sınırlı olduğu ülkelerde, kişiye işsiz kaldığında, geçimini temin edebilecek bir gelir düzeyi sağlanamamaktadır. Bundan dolayı da kişi, sahip olduğu eğitim ve niteliğe uygun olsun ya da olmasın veya elde edeceği ücret düzeyi ne olursa olsun çalışmak zorunda kalmaktadır.

Böylece, kişi işsiz olmaktan kurtulmakta, ancak bu kez de sorun eksik istihdam olarak ortaya çıkmaktadır.

Eksik İstihdamın Nedenleri

 • Kişi yaptığı işin gerektirdiğinden daha iyi bir eğitime sahiptir.
 • Kişi aldığı eğitim konusunun dışında başka bir konuda gönülsüz olarak çalışmaktadır.
 • Kişi yaptığı işin gerektirdiği niteliklerden daha fazlasına ya da daha fazla tecrübeye sahiptir.
 • Kişi gönülsüz olarak yarı zamanlı, geçici veya kesintili çalışmaktadır.
 • Kişi önceki işinden daha az kazanmaktadır.
Tarım sektöründeki ücretsiz aile işçileri eksik istihdamı oluşturur.
Tarım sektöründeki ücretsiz aile işçileri eksik istihdamı oluşturur.

İstihdamda Girişimciliğin Önemi

Bir ülkede girişimcilik düzeyi arttıkça yeni iş olanakları da artar. Türkiye gibi işsizlik sorununun önemli düzeyde olduğu ülkelerde yeni iş alanları yaratılması ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimciliğin arttırılması, işsizlik sorununu da azaltacağından girişimciliğin teşvik edilmesi birçok ülkede devlet politikası hâline gelmiştir.

Girişimcilik işsizlikle mücadelenin en iyi yoludur.
Girişimcilik işsizlikle mücadelenin en iyi yoludur.

Girişimcilik, ticaret hayatı ile uğraşanların arasındaki rekabeti de arttırır. Rekabet arttıkça firmaların etkinliği artacak, tüketiciler ve toplum lehine daha iyi mal ve hizmet üretimi gerçekleşecektir. Bir ülkede girişimlerin artması rekabetin artmasına da sebep olacağından, işletmelerin daha üretken ve etkin olmasını zorunlu kılacaktır. Girişimcilik işletmeler için iş koşullarını zorlaştırırken tüketiciler lehine bir ortam oluşacaktır. Tüketicilerin mal ve hizmetleri daha kaliteli ve daha ucuza elde etmesine neden olacaktır.

Az gelişmiş ülkelerdeki en önemli sorunlardan biri işsizliktir. Bunu doğuran neden ise ürün/hizmet üretimi için yeni yatırımların yapılmamasıdır. Kişiler kendi işlerini kurarak işsizliğin önüne bir ölçüde geçebilirler. Girişimci sayısı arttıkça istihdam oranı da artacaktır. Girişimci sayısının artması toplumsal refah düzeyini, insanların hayat standartlarını yükseltecektir.

Girişimciler bilim ve teknolojiyi kullanarak ve bu alanlara kaynak aktararak bilim ve teknolojinin gelişmesine de yardımcı olurlar.

Bir toplumda girişimciliğin, başka bir deyişle özel işletmelerin var olması, toplumun sosyal ve politik sistemiyle çok yakından ilgilidir. Serbest pazar ekonomisini benimsemiş toplumlarda girişimcilik, ekonominin sağlıklı işleyişinin güvencesidir.

Yaratıcı gücü, atılımcılığı, iş bitirici özelliği ve dinamik yapısı ile girişimci, toplumun var olan veya potansiyel iş gücünü ve sermaye kaynaklarını, üretime yönlendirir. Ürettiği mal veya hizmetin niteliğini ve niceliğini artırarak toplumun refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunur. Tüm bu nedenlerle girişimcilik, ekonomik bir kaynak durumundadır. Ülkelerin ekonomik gelişmeleri, girişimcilerin başarılı girişimlerinin çokluğuna bağlıdır.

Girişimciliğin Ülkemiz Açısından Önemi

 1. Ülkemizin kalkınması mevcut doğal ve diğer kaynakların değerlendirilmesi, bu kaynakların değerlendirilmesi ise girişimcilerin faaliyetleri ile mümkündür.
 2. Girişimcilik özelleştirmede başarıyı beraberinde getirir.
 3. Kamuya sunulan hizmetlerin kalitesinin artması girişimcilikle mümkün olur.
 4. Girişimciliğin bilim ve teknolojinin gelişmesine katkısı büyüktür.
 5. Girişimcilik, kamudaki fazla personelin azaltılmasını, kalan personelin ise mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesini sağlar.
 6. Girişimcilik işsizlikle mücadelenin en etkin yoludur.
 7. Girişimcilik gelir yetmezliğinin ve ekonomik refahın sağlanmasının çaresidir.
 8. Tasarrufların değerlendirilmesi ve atıl olan birikimlerin ekonomiye kazandırılması girişimciliğin gelişmesi ile mümkündür.
 9. Girişimcilik etkinliklerinin gelişmesiyle altyapı yatırımlarındaki eksikler tamamlanır, vergi gelirlerinin artması sağlanır.
 10. Girişimcilik sayesinde yeni üretim yöntemleri bulmak ve kullanmak kolaylaşır.
 11. Girişimcilik ihracatın artmasını ve gelişmesini sağlar.
 12. Uluslararası rekabette başarı kazanmak girişimciliğin gelişmesi ile mümkündür.