Durumsallık Yaklaşımı ve Örgüt Yapısı (Detaylı)

Durumsallık Yaklaşımı ve Örgüt Yapısı (Detaylı)

Mart 6, 2019 0 Yazar: dilimiz

Durumsallık Yaklaşımı, yönetimde “en iyi yöntem” olmadığını ve “en iyinin” içinde bulunulan duruma göre değiştiğini öne sürer.

Bu yaklaşımda, yönetimin evrensel olduğu düşüncesi kabul edilmez. Buna göre her durum, farklı bir yönetim tarzı gerektirir. Kendinden önce gelen yönetim teorilerinin bir sentezidir. Yani çeşitli durumlarda diğer yönetim yaklaşımları bağımsız ya da karma şekilde kullanılabilir.

Organizasyon yapısı, teknoloji ve çevre üzerinde durmuştur. Liderlik davranışlarında, başarının farklı değişkenlere (çevre, rekabet, pazar koşulları gibi…) bağlı olduğu düşüncesi hâkimdir. Bu yaklaşıma göre her ortamda geçerli bir liderlik biçimi yoktur.

Durumsallık yaklaşımı “kurallara göre yönetim anlayışı”ndan, “durumlara göre yönetim anlayışı”na geçilmesini öngörmektedir. Durumsallık yaklaşımına göre değişik durumlar, yönetimde başarılı olmak için değişik kavram, teknik ve davranışları gerektirir.

Bu yaklaşım ile örgütlerin karşılaştıkları sorunlara tek bir yönetim anlayışıyla değil, farklı anlayışlarla yaklaşıldığı görülür.

Bu yaklaşım, organizasyonu bir sistem olarak ele alır. Örgüt yapısını, çeşitli iç ve dış şartlar arasındaki ilişkilere göre şekil alan bir yapı olarak görür. Durumsallık Yaklaşımında yönetim sorunları, iç ve dış faktörler de dikkate alınarak incelenmektedir.

Durumsallık Yaklaşımı (Psikoloji / Davranış)

Durumsallık Yaklaşımında Dışsal ve İçsel Faktörler

1- Dışsal Faktörler

  • Hizmet Alanlar
  • Pazar Koşulları
  • Rekabet
  • Devlet

2- İçsel Faktörler

  • Faaliyet Alanı
  • Kullanılan Teknoloji
  • Hedefler
  • İşletmenin Büyümesi
  • Örgüt Yapısının Değişmesi
  • Personel

Durumsallık Yaklaşımı, Sistem kavramının önemli bir yönünü teşkil etmektedir. Buna göre, modern teori, otorite, liderlik, değişme vb. gibi organizasyonlarda davranış konularına mutlak ve basit değişkenler olarak değil, çeşitli durumlara, işin, görevin, teknolojinin, kültürel ve sosyopolitik çevrenin bir fonksiyonu, diğer bir deyişle birçok değişkenin sonucu olarak bakmaktadır

Bu terim ilk defa 1967 yılında çevre koşullarındaki belirsizlik ve değişkenliklerin organizasyonlara olan etkilerini tartışan Paul Lawrence ve Jay Lorsch tarafından kullanılmıştır.

Durumsallık yaklaşımının diğer bir özelliği de büyük ölçüde araştırma sonuçlarına dayanmasıdır. Durumsallık yaklaşımı adı altında ele alınan görüşlerin ortaya çıkmasını sağlayan önemli araştırmalar yapılmıştır.

Durumsallık Yaklaşımı hakkında kısa bilgiler

Durumsallık yaklaşımı nedir? Ne demektir?

Durumsallık yaklaşımı, örgütü açık bir sistem olarak ele alır ve örgütün etkileyen birtakım içsel ve dışsal etkenlerin olduğunu belirtmektedir. Örgütü etkileyen bu faktörler; içsel, (işin çalışanların niteliği, görev, vizyon, amaçlar v.b.), dışsal, (müşteriler,yönetim yasalar, pazar ve rekabet şartları, kültürel yapı v.b.) faktörlerdir.

Durumsallık yaklaşımının özellikleri nelerdir?

Durumsallık Yaklaşımı, yönetimde “en iyi yöntem” olmadığını ve “en iyinin” içinde bulunulan duruma göre değiştiğini öne sürer. Bu yaklaşımda, yönetimin evrensel olduğu düşüncesi kabul edilmez. Buna göre her durum, farklı bir yönetim tarzı gerektirir. Kendinden önce gelen yönetim teorilerinin bir sentezidir.

Durumsallık Yaklaşımına Örnek

Klasik yaklaşımın ilkelerinden olan emir-komuta zinciri ilkesi klasiklere göre her durumda kullanılmalıdır verimliliğe giden yolda önemlidir. Fakat durumsallık yaklaşımı olaya şöyle bakar proje işi yapıyorsan proje yöneticisine ihtiyaç vardır haliyle matriks organizasyon kurulacaktır fakat matriks organizasyonda çalışan 2 kişiye karşı sorumlu olacaktır biri proje yöneticisi diğeri de departman yöneticisi. İşte emir-komuta ilkesine uyulmalı diye diretip matriks yapıdan vazgeçmez durumsallık yaklaşımını kullananlar. Kaynak: https://eksisozluk.com/durumsallik-yaklasimi--294871

Durumsallık yaklaşımını ilk kim buldu?

Bu terim ilk defa 1967 yılında çevre koşullarındaki belirsizlik ve değişkenliklerin organizasyonlara olan etkilerini tartışan Paul Lawrence ve JayLorsch tarafından kullanılmıştır.

durumsallık yaklaşımı eleştirileri

Bu yaklaşım üstün niteliklerinin yanı sıra, çeşitli özellikleri nedeniyle de eleştirilmiştir. Bu eleştirilerin başında, liderlikte hangi biçimin hangi durumlarda etkili olabileceği konusunda çok az bir uzlaşı sağlanmış olmasıdır.

•Durumsal teorisyenler, başarılmış hedefleri göz önünde az bulundurmaları ile lider-izleyen arası ilişkileri basit temellere dayandırmaları bakımından eleştirilmiştir.
•Bu yaklaşıma tüm örgütlerin üstünde olan ve başarılı örgütlerin tümünde var olan değişmez kuralların olduğu konusunda eleştiri yöneltilmiştir.
•Durumsallık yaklaşımının ilkelerden ve kurallardan değil, günün koşullarından hareket etmesi, yönetimin ‘pratik’ ve ‘faydacı’ doğasına uygun düşmektedir. Ancak bu yaklaşım aynı zamanda bir ilkesizlik anlamına gelmektedir.