Anı Nedir? Anı Örnekleri ve Türleri Nelerdir?

Anı Nedir? Anı Örnekleri ve Türleri Nelerdir?

Bir edebî tür olarak anı, toplumca tanınmış ve alanlarında isimleri duyulmuş kişilerin geçmişte yaşadıkları ya da şahit oldukları olayları, durumları anlattıkları yazı türüdür.

Anılar yaşanabilecek olanı değil, yaşanmış olanı anlatan yazı türleri olduğundan gerçeğe dayalıdır. Bu yönüyle anılar yaşandığı dönemin ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve tarihî yapısını yansıtan birer belge niteliği taşır.

Anı, insanın tanınma, unutulmaya karşı bir önlem alma, unutamadığı anları paylaşarak yaşatma, ardında iz bırakma, ders alma-verme vb. gereksinimlerinden doğmuştur. İnsanın yaşadıklarını hatırlama özelliği ile hatırladıklarını çocuklarına, yakınlarına, çevresindekilere aktarma ihtiyacının birleşmesi sonucu ortaya çıkan anının geçmişi ilk çağlara dayanmaktadır.

Anı Nedir?

1- Batı Edebiyatında Anı

Yazılı anlamda bilinen ilk anı örneği, milattan önce dördüncü yüzyılda Yunan tarihçi Ksenophon’un (Ksenöpon) yazdığı “Anabasis” adlı eserdir. XVII. yüzyılda Antoine Hamilton’un (Anton Hemilton) “Gramont Kontu’nun Anıları”, Daniel Defoe’nun (Denyıl Döfo) “Bir Atlının Anıları” adlı eserleri roman biçiminde yazılmış ilk anı örnekleridir.

J. J. Rouseau’nun (Russo) “İtiraflar”, Andre Gide’in (Andre Cid) “Jurnaller” anı türünde yazılmış önemli eserlerdir. Victor Hugo’nun (Viktor Hügo)“Gördüklerim”, Alman şair Goethe’nin (Göte) “Şiir ve Gerçek”, Stendhal’ın (Stendal) “Bencillik Anıları”, Verlaine’nin (Verlin) “İtiraflar”, Rus yazar Tolstoy’un “İtiraflarım” adlı eserleri bu türde yazılmış önemli eserlerdir.

Ksenophon’un (Ksenöpon) yazdığı “Anabasis” adlı eseri
Ksenophon’un (Ksenöpon) yazdığı “Anabasis” adlı eseri

2- Türk Edebiyatında Anı

Türk edebiyatının yazılı ilk eserleri olan Orhun Yazıtları, birer söylev olmakla birlikte anı özelliklerini de taşımaktadır. XV. yüzyılda Babür Şah’ın yazdığı Babürname edebiyatta bu türün ilk örneği olarak kabul edilmektedir. XVII. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han’ın yazdığı “Şecere-i Türk” yer yer anı özelliği taşıyan bir tarih kitabıdır.

Yine aynı yüzyılda yaşamış Katip Çelebi’nin eserlerinde de anılarına yer verildiği görülmektedir. Bunların dışında divan edebiyatında yazılan tezkire, gazavatname, vakayiname, menakıpname, sefaretname, seyahatname gibi türlerde anlatılan olaylar, tanınmış kişilerin hayatından örnekler de yer yer anı özelliği göstermektedir.

Tanzimatla birlikte gelişen bu tür II. Meşrutiyet sonrası edebiyatımızda tam olarak yerini bulmuştur. Ziya Paşa‘nın “Defter-i Amal”, Muallim Naci’nin “Ömer’in Çocukluğu”, Halit Ziya Uşaklıgil’in “Saray ve Ötesi” ile “Kırk Yıl”, Halide Edip Adıvar’ın “Mor Salkımlı Ev” ile “Türkün Ateşle İmtihanı”, Yusuf Ziya Ortaç’ın “Portreler” ve “Bizim Yokuş”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Zoraki Diplomat” ve “Politikada 45 Yıl”, Falih Rıfkı Atay’ın “Çankaya”adlı eserleri edebiyatımızda bu türün tanınmış ilk ve önemli örneklerindendir.

Yusuf Ziya Ortaç’ın “Bizim Yokuş” adlı eseri
Yusuf Ziya Ortaç’ın “Bizim Yokuş” adlı eseri

Anı Türleri

Türk edebiyatında anı türünde yazılmış eserler genel olarak siyasi ve edebî olmak üzere iki grupta toplanmıştır. Siyasi ve edebî anıları da kendi içinde geleneksel, sosyal, eğitim, hukuk, sanat, tiyatro vb. anılar olarak gruplandırmak mümkündür. Anılar “kişiye” ya da “olaya-döneme’ dönük olmaları bakımından iki grupta toplanır.

a) Anı Portre (Kişi Merkezli)

Bir yazarın tek bir kişiyle ilgili anılarını yazdığı anı türüdür. Bu anı türünde yazar, kişinin çeşitli yönlerini ele alarak portresini çizer. Onu, ruhsal ve fiziksel açıdan anılar yoluyla tanıtır. Bu tür anılara biyografik eserlerde de yer verilir.

Örnekler

 • Yusuf Ziya Ortaç, “Portreler
 • Halit Fahri Ozansoy, “Edebiyatçılar Geçiyor
 • Yahya Kemal Beyatlı, “Siyasî ve Edebî Portreler

b) Düz Anı (Olay Merkezli)

Yazarın bizzat yaşadığı ya da tanık olduğu olayları veya dönemleri anlattığı anılardır. Bu tür anılara otobiyografik eserlerde sıkça yer verilir.

Örnekler

 • Muallim Naci, “Ömer’in Çocukluğu
 • Ahmet İhsan Tokgöz, “Matbuat Hatıralarım
 • Yakup Kadri, “Zoraki Diplomat

İçeriklerine Göre Anılar

İçeriklerine göre sınıflandırma yapmak zor olmakla birlikte anıları; siyasi, tarihî ve toplumsal tarafı ağır basan anılar ile kültür, sanat, edebiyat ve bireysel tarafı ağır basan anılar olarak ikiye ayırabiliriz.

a) Siyasi, Tarihî ve Toplumsal Tarafı Ağır Basan Anılar

Cumhuriyet döneminde yazılıp yayımlanan toplumsal nitelikli anıların ana konularından biri, Kurtuluş Savaşı’dır. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılıp dağılması üzerine söz konusu olan Millî Mücadele, haklı olarak bugünleri yaşamış pek çok komutan, devlet adamı ve yazarın hatıralarına girmiştir.

Örnekler

 • Mustafa Kemal, “Nutuk
 • Kazım Karabekir, “İstiklâl Harbimiz
 • Rauf Orbay, “Cehennem Değirmeni
 • Çerkez Ethem, “Çerkez Ethem’in Hatıraları

b) Kültür, Sanat, Edebiyat ve Bireysel Tarafı Ağır Basan Anılar:

Cumhuriyet dönemi anı türünün en zengin alanlarından ikincisi, özellikle şair ve yazarların kaleme aldıkları kültür, sanat ve edebiyat sahasındaki olay, gelişme, kişi ve eserlere dair gözlem, intiba ve kanaatleri içeren anılardır.

Örnekler

 • Aziz Nesin, “Bir Sürgünün Anıları
 • Keçecizâde “İzzet Molla, Mihnetkeşan
 • Muallim Naci, “Medrese Hatıraları“, “Ömer’in Çocukluğu
 • Ali Ekrem Bolayır, “Ali Ekrem Bolayır’ın Hatıraları
 • Hüseyin Cahit Yalçın, “Edebî Hatıralar
 • Baki Süha Ediboğlu, “Bizim Kuşak ve Ötekiler
 • Beşir Ayvazoğlu, “Defterimde Kırk Suret
 • Celal Esat Arseven, “Sanat ve Siyaset Hatıralarım
 • Gülriz Sururi, “Kıldan İnce Kılıçtan Keskince
Hüseyin Cahit Yalçın, “Edebî Hatıralar” adlı eseri
Hüseyin Cahit Yalçın, “Edebî Hatıralar” adlı eseri

Anı Nedir? Kısaca Tanımı

Anı, toplumca tanınmış ve alanlarında isimleri duyulmuş kişilerin geçmişte yaşadıkları ya da şahit oldukları olayları, durumları anlattıkları yazı türüdür.

Anı kaçıncı kişi ağzından anlatılır?

Anı, kişilerin kendi yaşantılarının akıllarında kalmış kesitlerinin kaleme alınması demektir. Anılar 1. ağızdan anlatılmaktadır.

Anı türünün özellikleri nedir?

Yaşanmış bir konuyu, insan belleğinde iz bırakan olay ve olguları, tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır. Tarihi bilgilerin öğrenilmesini sağlayarak tarihçilere katkıda bulunur.

Anı neden yazılır?

Anılar tarihçilere, geçmiş döneme dair bilgilerin aktarılmasında en önemli role sahiptir.

Anı’da başlık olur mu?

Anı yazıları yaşanmışlıkları anlatmaktadır ve bu yazı türlerinde başlık kullanma zorunluluğu yoktur.

Anı belge niteliği taşır mı?

Anılar insanların kişisel görüşlerinden ibaret olmaları bakımından belge niteliği taşımazlar.